Alle berichten van saskia1972

Privacy

Privacy statement
Vita Coach Sas, gevestigd aan Kruisstraat 80,5502 JH Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vita Coach Sas
Kruisstraat 80
5502 JH
Veldhoven
06-30769241
Saskia van Hall-Ursinus is de Functionaris Gegevensbescherming van Vita Coach Sas.
Zij is te bereiken via info@vitacoachsas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vita Coach Sas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Vita Coach Sas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vitacoachsas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vita Coach Sas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Vita Coach Sas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vita Coach Sas neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vita Coach Sas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vita Coach Sas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de:
Persoonsgegevens en personalia: 7 jaar (wettelijke termijn belastingdienst)
Inhoudelijke gespreksverslagen coaching: 1 jaar na afloop coaching. Daarna worden gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vita Coach Sas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vita Coach Sas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vita Coach Sas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitacoachsas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vita Coach Sas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vita Coach Sas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vita Coach Sas via info@vitacoachsas.nl.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vita Coach Sas: mevrouw S. van Hall Ursinus, handelende als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent, Personal Trainer en Coach.

Cliënt: diegene aan wie door Vita Coach Sas advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijklocatie: de locatie waarop de activiteiten van Vita Coach Sas worden uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
Vita Coach Sas geeft advies aan de cliënt op een onderling overeen gekomen adres. Van elke wijziging van het adres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
Vita Coach Sas kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt Vita Coach Sas de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op afgesproken datum en tijdstip, dient hij/zij Vita Coach Sas hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Vita Coach Sas geeft, is Vita Coach Sas gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt Vita Coach Sas de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Vita Coach Sas is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij Vita Coach Sas zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
Vita Coach Sas behoudt ten alle tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Vita Coach Sas noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Vita Coach Sas verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling voor losse consulten door de cliënt aan Vita Coach Sas contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door Vita Coach Sas, dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Vita Coach Sas heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van Vita Coach Sas is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Vita Coach Sas sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Vita Coach Sas verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Vita Coach Sas. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Vita Coach Sas verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coachingstraject volgt bij Vita Coach Sas.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Vita Coach Sas is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.