Categoriearchief: sidebar

pagina’s die in de sidebar getoond worden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vita Coach Sas: mevrouw S. van Hall Ursinus, handelende als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent, Personal Trainer en Coach.

Cliënt: diegene aan wie door Vita Coach Sas advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijklocatie: de locatie waarop de activiteiten van Vita Coach Sas worden uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
Vita Coach Sas geeft advies aan de cliënt op een onderling overeen gekomen adres. Van elke wijziging van het adres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
Vita Coach Sas kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt Vita Coach Sas de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op afgesproken datum en tijdstip, dient hij/zij Vita Coach Sas hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Vita Coach Sas geeft, is Vita Coach Sas gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt Vita Coach Sas de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Vita Coach Sas is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij Vita Coach Sas zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
Vita Coach Sas behoudt ten alle tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Vita Coach Sas noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Vita Coach Sas verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling voor losse consulten door de cliënt aan Vita Coach Sas contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door Vita Coach Sas, dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Vita Coach Sas heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van Vita Coach Sas is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Vita Coach Sas sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Vita Coach Sas verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Vita Coach Sas. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Vita Coach Sas verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coachingstraject volgt bij Vita Coach Sas.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Vita Coach Sas is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.