Categoriearchief: Berichten

Vergoedingen

Vergoedingen gewichtsconsulent:

Als gediplomeerd gewichtsconsulent ben ik aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Een BGN gewichtsconsulent is in het bezit van een geldig diploma van een geaccrediteerde opleiding. Tevens volg ik regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied.
Ik begeleid cliënten volgens het BGN-behandelprotocol en verkoop geen maaltijdvervangers of afslankproducten.

De consulten van een BGN gewichtsconsulent worden (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket.
Op onderstaande pagina vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden. Als u op de betreffende zorgverzekeraar klikt, kunt u lezen welke vergoeding er wordt gegeven. Ook kunt U de voorwaarden terugvinden in uw eigen verzekeringspolis.

Als u uw zorgverzekeraar niet terug ziet in onderstaand overzicht, wordt er meestal geen vergoeding gegeven. U kunt dit uiteraard altijd navragen bij uw zorgverzekeraar.
De BGN-gewichtsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, uw bezoek aan de BGN-gewichtsconsulent is daarom niet van invloed op uw eigen risico.

Vergoedingen BGN Gewichtsconsulent

Vergoedingen Wandelcoaching:

Voor de wandelcoaching trajecten ben ik opgeleid bij Mindful Run. Deze trajecten worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraars, maar dit betekent niet dat U alle kosten zelf hoeft te dragen. Uw werkgever of bijvoorbeeld UWV kan in sommige gevallen veel voor U betekenen. Op onderstaande pagina vind U hierover meer informatie.

Vergoedingen Mindful wandelcoaching

Mocht U nog vragen hebben dan kunt U natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen

Graag meer informatie over vergoedingen

Privacy

Privacy statement
Vita Coach Sas, gevestigd aan Kruisstraat 80,5502 JH Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vita Coach Sas
Kruisstraat 80
5502 JH
Veldhoven
06-30769241
Saskia van Hall-Ursinus is de Functionaris Gegevensbescherming van Vita Coach Sas.
Zij is te bereiken via info@vitacoachsas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vita Coach Sas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Vita Coach Sas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vitacoachsas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vita Coach Sas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Vita Coach Sas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vita Coach Sas neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vita Coach Sas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vita Coach Sas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de:
Persoonsgegevens en personalia: 7 jaar (wettelijke termijn belastingdienst)
Inhoudelijke gespreksverslagen coaching: 1 jaar na afloop coaching. Daarna worden gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vita Coach Sas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vita Coach Sas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vita Coach Sas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitacoachsas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vita Coach Sas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vita Coach Sas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vita Coach Sas via info@vitacoachsas.nl.